DEMO Strona w trybie testowym DEMO

Gwarancja, rękojmia, reklamacja...

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu wady sprzedanego przez nas produktu oraz Twoich uprawnień związanych z reklamacją na podstawie ustawowej – z tytułu rękojmi.

+

Gwarancja

Zgłoszenie w Autoryzowanym Serwisie Producenta

Zgłoszenie w Autoryzowanym Serwisie Producenta jest zwykle najszybszym sposobem usunięcia usterki.

Procedura postępowania oraz dane kontaktowe serwisu (numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz dane siedziby) są wskazane na karcie gwarancyjnej, która została dołączona do towaru lub można te dane otrzymać, przysyłając do nas e-mail na adres reklamacje@rotopino.pl. W treści wiadomości prosimy podać: nazwę producenta sprzętu, nr zamówienia lub dokumentu sprzedaży oraz informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji.
 
 Ważne! Wiele usterek może zostać usuniętych w toku rozmowy telefonicznej z pracownikiem Autoryzowanego Serwisu Producenta.
 
Zgłoszenie za pośrednictwem sklepu
Zgłoszenie naprawy w ramach gwarancji jest również możliwe za pośrednictwem naszego sklepu.
 
 Ważne! Zgłoszenie naprawy w ramach gwarancji za pośrednictwem naszego sklepu może wydłużyć proces jej rozpatrzenia o 4-6 dni, gdyż w takim wypadku konieczne jest nawiązanie kontaktu pomiędzy sklepem a Autoryzowanym Serwisem Producenta dopiero po otrzymaniu przez nasz sklep towaru.
 
W przypadku wyboru tej formy zgłoszenia prosimy o podanie w opisie reklamacji: 1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; 3) swoich danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność złożonej reklamacji z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Składając reklamację, możesz skorzystać z naszego przykładowego formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.
Wypełniony formularz lub inną wybraną przez Ciebie formę opisu reklamacji prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną na adres reklamacje@rotopino.pl lub pocztą tradycyjną na adres Rotopino.pl S.A., Dział Reklamacji, 85-085 Bydgoszcz, ul Fordońska 2. Potwierdzeniem prawidłowego zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, będzie otrzymanie informacji zwrotnej z numerem nadanej reklamacji). Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia prosimy o podanie terminu, adresu i numeru telefonu w celu umówienia kuriera po odbiór reklamowanego towaru.
 
 Ważne! Odsyłając produkt, jesteś zobowiązany do odpowiedniego przygotowania i zabezpieczenia towaru do transportu. W celu przyspieszenia realizacji zgłoszenia, do przesyłki prosimy dołączyć: zgłoszenie reklamacyjne, oryginał lub kopię dowodu zakupu, kartę gwarancyjną, a jeżeli produkt został zarejestrowany także certyfikat.

+

+

+

+

Będąc Konsumentem, masz również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/

Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Będąc Konsumentem, posiadasz następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

Inne reklamacje

W ten sam sposób jak wyżej możesz złożyć także reklamacje związane ze świadczeniem za pomocą naszego sklepu internetowego usług elektronicznych (np. konto lub formularz zamówienia) oraz inne reklamacje związane z działaniem naszego sklepu internetowego.

W opisie reklamacji podaj: 1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości; 2) Twoje żądanie; 3) dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Stan na dzień 25.05.2020